Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Listening Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Listening Skills
15 words
Kuuntele uutisraporttia tai podcastia kohdekielellä ja yritä sitten selvittää raportin aihe ennen sen lukemista.
(s)
Listen to a news report or a podcast in the target language then try to identify the topic of the report before reading about it.
Liity keskusteluryhmään.
(s)
Join a conversation group.
Tee itsellesi opintosuunnitelma ja luo rutiini.
(s)
Make yourself a study plan and establish a routine.
Katsele elokuvia opiskelemallasi kielellä, erityisesti laitteilla, joilla voit toistaa valittuja kohtauksia.
(s)
Watch movies in the language you are studying, especially on devices which you can use to repeat selected scenes.
Etsi kantasanoja, kun kuuntelet jotakin.
(s)
Look for root words when listening to something.
Käytä matkimistekniikkaa.
(s)
Use the shadowing technique.
Harjoittele sanelujen kuuntelemista.
(s)
Practice listening to dictations.
Käytä Internetiä; se on täynnä kuunteluresursseja.
(s)
Use the Internet; it is full of listening resources.
Katso puhujan eleitä, kun kuuntelet.
(s)
Watch the gestures of the speaker while you are listening.
Keskity puhujaan, vältä sisäisiä tai ulkoisia häiriötekijöitä.
(s)
Focus on the speaker, avoid any internal or external distractions.
Yritä löytää kuunteluaihe, josta olet aidosti kiinnostunut.
(s)
Attempt to find a listening topic in which you are genuinely interested.
Kuuntele syntyperäistä puhujaa ja yritä jäljitellä hänen intonaatiota ja ääntämistä.
(s)
Listen to a native speaker and try to imitate their intonation and pronunciation.
Kuuntele musiikkia kohdekielelläsi ja poimi tuttuja sanoja ja lauseita.
(s)
Listen to music in your target language and pick out familiar words and phrases.
Kuuntele dialogia lukematta tekstiä ja kirjoita ylös mitä kuulit.
(s)
Listen to an audio dialogue without reading the text and write down what you hear.
Kuuntele dialogia ja yritä kirjoittaa oikein sanat, joita et tunnista, vertaa sitten kirjoitustasi oikeaan kirjoitukseen.
(s)
Listen to a dialogue and try to correctly write down words you don't recognize, then compare your spelling to the correct spelling.
0 Comments
Top