Start Learning Finnish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top Ways to Practice Your Finnish Reading Skills
11 words
Word Image
Top Ways to Practice Your Finnish Reading Skills
11 words
Lukea kirjoja.
(s)
Read books.
Käytä hyväksesi aika, jonka vietät julkisissa kulkuvälineissä tai odottaen.
(s)
Use the time while on public transport or waiting.
Valitse kirjoja ja tekstejä, jotka ovat sopivia tasollesi.
(s)
Pick books and texts suitable for your level.
Opettele lukemaan niin nopeasti, kuin mahdollista.
(s)
Learn to read as fast as possible.
Hidasta lukemistasi ja yritä ajatella tekstiä ja sen merkitystä.
(s)
Slow down your reading and try to think about the text and its meaning.
Lue uudelleen se kirja, josta nautit eniten.
(s)
Read the book you enjoyed most again.
Pidä sanakirja valmiina, jotta voit kehittää sanastoasi.
(s)
Have your dictionary ready to help improve your vocabulary.
Harjoittele lukemista säännöllisesti joka päivä.
(s)
Practice reading each day regularly.
Valmistele lukemiselle parhaat mahdolliset olosuhteet hyvällä tuolilla, riittävällä valaistuksella, ja niin edelleen.
(s)
Prepare the best possible conditions for reading with a good chair, enough light, and so on.
Kysy kysymyksiä ja arvioi lukutottumuksiasi.
(s)
Ask questions and evaluate your reading habits.
Tee yhteenveto lukemastasi sen jälkeen kun saat tekstin luettua.
(s)
Summarize what you read after you finish reading a text.
0 Comments
Top